VOELEN WAT ER SPEELT » privacy87

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en de door mij gegeven behandeling. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
  • Werk met een behandelingsovereenkomst. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. Als cliënt moet je begrijpen waarvoor je toestemming geeft: je moet goed geïnformeerd zijn. Bij mij gebeurt dit mondeling, bij het intakegesprek. Een vuistregel daarbij is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest en de behandeling is ingezet.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  • Als cliënt heb je het recht op inzage, correctie, aanvulling, of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
  • Als behandelend therapeut verplicht ik me jou de informatie betreffende de behandeling te verstrekken in alle fasen van de behandeling. Als cliënt verplicht je je middels het anamnesegesprek relevante informatie aan mij als therapeut te verstrekken.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • De n.a.w.-gegevens uit jouw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en dat ik per e-mail nieuwbrieven kan versturen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.